Bostadsförmedlingen har stängt för besök

För att undvika smittspridning har bostadsförmedlingen och övriga kontor stängt för besök.

Bostadsförmedlingen har stängt för besök

För att undvika smittspridning har bostadsförmedlingen och övriga kontor stängt för besök.

Vi bygger ny parkering på Tallplan

Bild

År 2016 påbörjade vi renoveringen av våra fastigheter på Tallplan. Nu står parkeringsmiljön på tur att få en helt ny utformning med garage, carportar och motorvärmarplatser.

För att förbättra boendemiljön på Tallplan har vi sedan 2016 renoverat fastigheterna i området. Nästa steg är att ersätta befintliga garage, eftersom de är i dåligt skick och inte anpassade för dagens bilar. Den nya parkeringsmiljön innefattar garage, carportar och motorvärmarplatser i en trevlig miljö med mindre asfalterade ytor och mer grönska.

Med anledning av att våra garagekontrakt har en bestämd uthyrningstid på ett år samt en uppsägningstid på 9 månader, sa vi upp samtliga garagekontrakt i tid för att kunna påbörja ombyggnationen våren 2020.

Ombyggnationen utförs av entreprenören SA Englund. Arbetet påbörjades med rivning av befintliga garage i början av maj och den nya parkeringslösningen beräknas vara färdig för inflyttning i november 2020.

Tillfällig parkering

I samband med ombyggnationen kommer det att finnas tillfälliga 24-timmars-parkeringar på området. Plats för parkering kommer att förändras under byggtiden. Därför är det viktigt att inte parkera bilen längre än 24 timmar. Aktuell information om parkeringsplatser under ombyggnationen finns i trapphuset. Har du tillstånd för handikapparkering kan du kontakta din kvartersvärd för mer information.

Tvättstuga

I samband med ombyggnationen kommer tvättstugorna på Tallplan att få ny fasad och nya fönster och dörrar. Tvättstugorna kommer att hållas stängda under cirka en vecka när arbetet utförs. Meddelande om när avstängning kommer att ske anslås på respektive tvättstuga.

Sophantering

Befintliga soprum kommer att rivas i samband med ombyggnationen och ersättas med nya miljöhus. Under byggtiden kommer sopkärl för brännbart avfall att ställas upp utomhus på anvisad plats. Information om var kärlen placeras under ombyggnationen kommer att finnas i trapphuset. Övrigt avfall hänvisar vi till återvinningsstationen på Movägen och Återvinningscentralen efter Kurravaaravägen.

Arbetstider

Arbete kommer att ske måndag-torsdag klockan 7.00 - 17.00.

Tillgänglighet under byggtiden

Under byggtiden kommer att det att vara begränsad framkomlighet i området på Tallplan. Byggarbetsplatsen kommer att spärras av med byggstaket och högar av fyllningsmassor. Följ tillfällig skyltning för genomfart och parkering i området. Endast räddningsfordon och fordon med tillstånd kommer att ha full tillgänglighet.

Barn och säkerhet på byggarbetsplats

En byggarbetsplats är en spännande miljö med många intressanta saker, men den är mycket farlig. Därför vill vi be er ha extra uppsikt över barn och ungdomar, för att undvika olyckor. Trots omfattande säkerhetsåtgärder som inhägnader och skyltar räcker det inte alltid för att göra barnen medvetna om alla risker som finns. Därför behöver vi få hjälp av er vuxna att uppmärksamma barnen på faran med att leka vid en byggarbetsplats.


Vi ber om överseende för de eventuella besvär som kan orsaka dig under byggtiden och ser fram emot en ny parkeringsmiljö på Tallplan hösten 2020. Se aktuell information i trapphus under Relaterad information.

Tidsplan

December 2018 - Uppsägning av garage och motorvärmarplatser

September 2019 - Samtliga garage tömda

Våren 2020 - Rivning påbörjas

Sommar 2020 - Markarbeten, asfaltering och byggnationer

Hösten 2020 - Inflyttning


Frågor

Om du har frågor angående ombyggnationen kan du kontakta oss.

Boendefrågor:

Åsa Strandgård Huuva, kvartersvärd, 0980-708 72 eller asa.strandgard@kirunabostader.se.

Byggfrågor:

Krister Pounu, projektledare, 0980-756 39 eller krister.pounu@kirunabostader.se.


Tallplan
Senast uppdaterad •