Ny parkeringslösning på Björkplan

Detaljskiss parkering Björkplan

Garage i korta längor, carportar med förråd och ett nytt miljöhus ingår i ombyggnationen av parkeringen på Björkplan.

År 2016 påbörjade vi renoveringen av våra fastigheter på Lombolo. Nu står parkeringsmiljön på Björkplan på tur att få en helt ny utformning med garage, carportar, motorvärmarplatser samt möjlighet till laddning av elbil.

För att förbättra boendemiljön på Lombolo har vi sedan 2016 renoverat fastigheterna i området. Nästa steg är att ersätta befintliga garage på Björkplan, eftersom de är i dåligt skick och inte anpassade för dagens bilar. Den nya parkeringsmiljön innehåller garage, carportar, motorvärmarplatser och billaddare. I samband med ombyggnationen bygger vi även ett nytt miljöhus på Björkplan.

Översikt parkering Björkplan

Den nya parkeringsmiljön på Björkplan innehåller garage, carportar, motorvärmarplatser, billaddare samt besöksparkeringar och handikapparkeringar. Ombyggnationen omfattar även ett nytt miljöhus.

Ombyggnationen kommer att utföras av entreprenören S A Englund som kommer att etablera sina bodar och container i området i mitten av juni. Arbetet påbörjas med rivning av befintliga garage i mitten av juni och den nya parkeringslösningen beräknas vara färdig för inflyttning under hösten 2024.

Tillfällig parkering

I samband med ombyggnationen kommer det att finnas tillfälliga 24-timmarsparkeringar på området. Plats för parkering kommer att förändras under byggtiden. Därför är det viktigt att inte parkera bilen längre än 24 timmar. Aktuell information om parkeringsplatser under ombyggnationen kommer att finnas i trapphuset. Har du tillstånd för handikapparkering kan
du kontakta din kvartersvärd för mer information.

Tvättstuga

I samband med ombyggnationen kommer entreprenören att ha tillgång till WC i tvättstugan mellan 5:an och 6:ans gård. Vi ber om överseende för detta.

Avfallshantering

Befintliga soprum kommer att rivas i samband med ombyggnationen och ersättas med nytt miljöhus. Under byggtiden kommer sopkärl för brännbart avfall att ställas upp utomhus på anvisad plats. Information om var kärlen placeras under ombyggnationen kommer att finnas i trapphuset. Övrigt avfall hänvisar vi till återvinningsstationen på Movägen och Återvinnings-centralen efter Kurravaaravägen.

Arbetstider

Arbete kommer att ske måndag-torsdag klockan 07.00 - 17.00.

Tillgänglighet under byggtiden

Under byggtiden kommer att det att vara begränsad framkomlighet i området på Björkplan. Byggarbetsplatsen kommer att spärras av med byggstaket och högar av fyllningsmassor. Följ tillfällig skyltning för genomfart och parkering i området. Endast räddningsfordon och fordon
med tillstånd kommer att ha full tillgänglighet.

Erbjudande om ny bilplats

När den nya parkeringsmiljön är klar kommer hyresgäster som bor i området och hyr bilplats med besittningsskydd idag att erbjudas att teckna nytt avtal för garage, carport, motorvärmare eller laddstolpe.

Hyresgäster som inte hyr bilplats i området idag men är intresserad av en plats på den nya parkeringslösningen, kommer att kunna anmäla intresse på lediga bilplatser under våren 2024 när de publiceras på vår hemsida. Om du inte står i vår bilplatskö idag, kontakta vår bostadsförmedling via telefon 0980- 708 50 eller info@kirunabostader.se, för att ställa dig i kö.

Hyror

Den nya parkeringsmiljön på Björkplan är planerad att innehålla cirka 200 bilplatser för uthyrning fördelat på garage, carportar, motorvärmarplatser och billaddare. I området kommer det även att finnas besöksparkeringar samt handikapparkeringar. Hyrorna för bilplatserna är inte fastställda men förväntas bli: Garage 829 kronor per månad. Carport 683 kronor per månad. Motorvärmare 365 kronor per månad.

Frågor

Om du har frågor angående ombyggnationen kan du kontakta oss.

Boendefrågor:

Ulf Eriksson, enhetschef/förvaltare, 0980-703 75 eller ulf.eriksson@kirunabostader.se.

Byggfrågor:

Therese Unander, projektledare, 0980-708 68 eller therese.unander@kirunabostader.se.

Vi ber om överseende för de eventuella besvär som kan orsaka dig under byggtiden och ser fram emot en ny parkeringsmiljö på Björkplan under hösten 2024.

Barn och säkerhet på byggarbetsplats

En byggarbetsplats är en spännande miljö med många intressanta saker, men den är mycket farlig. Därför vill vi be er ha extra uppsikt över barn och ungdomar, för att undvika olyckor. Trots omfattande säkerhetsåtgärder som inhägnader och skyltar räcker det inte alltid för att göra barnen medvetna om alla risker som finns. Därför behöver vi få hjälp av dig som vuxen att uppmärksamma barnen på faran med att leka vid en byggarbetsplats.


Senast uppdaterad •
Fråga oss!