Bostadsförmedlingen har stängt för besök

För att undvika smittspridning har bostadsförmedlingen och övriga kontor stängt för besök.

Bostadsförmedlingen har stängt för besök

För att undvika smittspridning har bostadsförmedlingen och övriga kontor stängt för besök.

Flytta ut

Bild

När du ska flytta är det mycket att hålla reda på både när gäller ditt nya boende och den lägenhet du lämnar. Här finns en checklista över sådant som är viktigt att komma ihåg.

Så säger du upp lägenheten

Uppsägningstiden är tre månader och räknas från och med kommande månadsskifte. Uppsägningstiden gäller även om inte tillträde till lägenheten skett. Kopplade avtal upphör i samband med huvudavtalet, om du har hyrt en bilplats så upphör det avtalet när du säger upp avtalet för lägenheten.

Uppsägningen ska vara Kirunabostäder tillhanda senast den sista dagen i månaden för att räknas som uppsagd aktuell månad. Uppsägning sker genom besök på bostadsförmedlingen, skriftligen på gällande hyresavtal eller via e-post till: marknad@kirunabostader.se där meddelandet ska innehålla kontraktsnummer, personnummer samt att meddelandet skickas ifrån en e-postadress som vi kan verifiera via din profil på Mina sidor.

Ny lägenhet hos oss

Om du redan har ett lägenhetsavtal hos Kirunabostäder och får erbjudande om en ny lägenhet hos oss meddelar du när avtalet för den tidigare lägenheten ska upphöra, i samband med att det nya kontraktet tecknas. Du betalar bara dubbelhyra under den tid som du har tillgång till båda lägenheterna.

Uppsägning vid dödsfall

Vid dödsfall är uppsägningstiden en månad, om uppsägning sker inom en månad från dödsfallet. Avtalet upphör då vid nästkommande månadsskifte. Sker uppsägningen senare än en månad efter dödsfallet, är uppsägningstiden tre månader. Avtalet kan endast sägas upp av dödsbodelägare och dödsfallsintyg från Skatteverket/begravningsbyrån ska uppvisas. Tänk på att det är viktigt att alla dödsbodelägare skrivit under uppsägningen alternativt att alla skrivit på en fullmakt som bifogas uppsägningen.

När uppsägningen kommit till Kirunabostäder börjar uthyrningsprocessen. Vi kontaktar dödsbodelägarna och en skriftlig bekräftelse på uppsägningen skickas via post. Efter det ska lägenheten besiktas, visas och städas under den tid som är kvar fram till att den är uppsagd.

Besiktning

Vår kvartersvärd kontaktar dödsbodelägarna för att boka tid för besiktning av lägenheten. På grund av den korta uppsägningstiden är det nödvändigt att besikta lägenheten så snart som möjligt efter uppsägningen, för att kunna åtgärda eventuella anmärkningar och/eller få uppgifter om kostnader för dödsboet innan uppsägningstiden går ut.

Visning

Under uthyrningsprocessen behöver lägenheten visas till de personer som får erbjudande om den. I första hand sköter dödsbodelägarna lägenhetsvisningen själva, annars kan Kirunabostäder visa lägenheten. Lägenheten behöver inte tömmas innan visning.

Städning

När uppsägningstiden har gått ut ska bostaden vara städad. Det är dödsbodelägarnas ansvar att lägenheten blir tömd och städad i tid.

Adressändring

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag. Om du vill ha eftersändning av annan post får du beställa det hos Svensk adressändring mot en avgift.

Flytt av el, telefon och internet

När du flyttar ska du både teckna ett elabonnemang på den nya adressen och avsluta ditt gamla abonnemang på den tidigare adressen. Du ska också anmäla flytt av eventuellt internet- och telefonabonnemang. Kontakta din elleverantör, internetleverantör och ditt telefonbolag för att göra detta.

Besiktning

Innan du flyttar ut från din lägenhet ska den besiktas. Det är du som hyresgäst som ska kontakta din kvartersvärd för att boka en besiktningstid som passar dig. Besiktning ska bokas inom en vecka efter att lägenheten sagts upp.

Om du inte kan vara hemma vid överenskommen tid för besiktning av lägenheten, vill vi att du medger att du tillåter din kvartersvärd att använda huvudnyckel vid besiktningstillfället. Vi vill ha ditt medgivande att gå in i lägenheten senast dagen före överenskommen tid för besiktning. Skicka den via e-post till din kvartersvärd eller genom att lämna talongenlänk till annan webbplats i Kirunabostäders brevlåda på gamla brandstation, Gruvvägen 3. Om du inte vill att kvartersvärden går in med huvudnyckel måste du vara hemma när vi besiktar lägenheten. Du får alltid en kopia av besiktningsprotokollet även om du inte kan närvara.

Tänk på att all utrustning som tillhör lägenheten (dörrar, hatthyllor, gardinbeslag o s v) måste finnas i lägenheten vid besiktningen. Om du fått bruksanvisningar eller skötselanvisningar för lägenhetsutrustning lämnar du kvar dem i lägenheten till nästa hyresgäst. Parkettgolv och golv i badrum och kök får inte vara dolda av heltäckande mattor. Vid skador eller onormalt högt slitage på lägenheten kan du bli ersättningsskyldig.

Nycklar

Alla nycklar måste lämnas till bostadsförmedlingen när du flyttar. Du lämnar även in eventuella kopior samt nycklar, taggar och bokningscylindrar till övriga utrymmen, till exempel tvättstuga. Om inte samtliga nycklar lämnas in i tid kan du bli skyldig att betala för ett låscylinderbyte.

I samband med hyrestecknandet får du som hyresgäst en kvittens på alla nycklar som du kvitterar ut. Vid utflytt bör du stämma av mot denna kvittens hur många nycklar som ska lämnas in. Hittar du inte din kvittens kan du kontakta vår bostadsförmedling innan utflytt om du är osäker på hur många nycklar som ska lämnas in.

Nycklarna lämnas senast klockan 12.00 första vardagen efter att hyreskontraktet upphört.

Visning av lägenheten

När du ska flytta ut från en lägenhet ska du som hyresgäst visa lägenheten för de personer som får erbjudande om att flytta in efter dig. Kirunabostäder kommer att lämna ut ditt namn samt dina kontaktuppgifter till de sökande som får erbjudande om lägenheten. Om du reser bort eller av annan anledning inte kan visa lägenheten under uppsägningstiden måste någon annan göra det. Du måste då vid uppsägningen meddela Kirunabostäder om det är aktuellt med andra kontaktuppgifter för visning.

Flyttstädning

När du flyttar tar du med dig alla dina saker som finns i lägenheten. Kom ihåg att ta med det du förvarat i förråd, garage och på balkong/uteplats. Lägenheten ska vara ren och prydlig när du flyttar. Nästa hyresgäst ska kunna flytta in utan ytterligare städning. Alla utrymmen som hör till lägenheten ska städas inklusive balkong, förråd och eventuellt garage. Du kan bli tvungen att betala städningen i efterhand om den inte blir godkänd.

Använd gärna listan nedan som stöd när du städar så har du större chans att få städningen godkänd.

Flyttstädning av lägenhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillfälligt parkeringstillstånd

I samband med flytt kan du få ett tillfälligt parkeringstillstånd som gäller under dagtid vid i- och urlastning. Tillståndet kan du hämta hos din kvartersvärd. Placera tillståndet på insidan av vindrutan, väl läsbart utifrån. Ändringar eller tillägg får inte göras på tillståndet.

För att undvika kontrollavgift får fordonet inte ställas så att det hindrar annan trafik, på reserverad plats eller handikapplats.


Senast uppdaterad •