Byte av lägenhet

Söker du en större eller mindre lägenhet? Kanske har du hittat någon att byta med? Här kan du läsa om vad som gäller vid byte.

Har du ett hyresavtal med Kirunabostäder kan du byta din hyresrätt mot en annan bostad. Du måste ha bott i din lägenhet hos Kirunabostäder minst sex (6)  månader innan byte tillåts. Kirunabostäder tillämpar hyreslagens regler för byten. För att en bytesansökan ska godkännas måste det förekomma beaktansvärda skäl, som grundar sig på hyreslagen och Hyresnämndens praxis.

Byte mellan två hyresgäster som båda har en lägenhet hos Kirunabostäder godkänns alltid under förutsättning att båda hyresgästerna fullgjort sina skyldigheter.

Beaktansvärda skäl för byte kan exempelvis vara:

Ändrade familjeförhållanden. Om behovet av en större, mindre eller billigare bostad till exempel beror på dödsfall, separation, inledande av ett nytt förhållande tillökning i familjen eller barn som flyttar hemifrån.

Väsentligt ändrade ekonomiska förhållanden – önskemål om lägre hyra. Om du på grund av sjukdom, pensionering eller arbetslöshet har fått eller kommer att få ändrade ekonomiska förhållanden och därför behöver lägre hyra.

• Ändrade förhållanden på grund av studier eller arbetsplatsens läge. Om du behöver en ny bostad till följd av studier eller arbete på annan ort.

Förutsättningen för byte är att du avstår från din nuvarande hyresrätt i syfte att skaffa en annan bostad och att båda parter avser att permanent bosätta sig i respektive bytesobjekt.

Övriga regler för lägenhetsbyte

Kirunabostäder tillhandahåller ingen förmedling av byten utan du måste själv hitta någon som vill byta bostad med dig.

Bilplats följer inte med vid byten av lägenhetskontrakt. Sker bytet inom samma område får du behålla din bilplats.

Vid kontraktsskrivning i samband med bytet nollställs de köpoäng du har i vår bostadskö.

Vid lägenhetsbyte besiktar Kirunabostäder lägenheter som ingår i vårt eget bestånd.

Ansökan

När du hittar någon du vill byta bostad med fyller ni i en blankett för byte som finns nedan eller på vår bostadsförmedling.

Blanketten ska vara undertecknad av båda parter och vara oss tillhanda i god tid före det månadsskifte då bytet ska äga rum. Handläggningstiden är tre (3) veckor. Om den du byter med inte redan är hyresgäst hos Kirunabostäder måste denne uppfylla Kirunabostäders grundkrav. Om båda hyresgästerna redan är boende hos Kirunabostäder godkänns bytet om båda hyresgästerna har skött sina hyror samt boendet i övrigt, vilket innebär att det inte får finnas några hyresskulder samt att hyresbetalningarna inte varit försenade under de senaste tolv (12) månaderna) samt att det inte finns några dokumenterade störningar.

Intyg som styrker beaktansvärda skäl ska bifogas i ansökan. Om ansökan inte är fullständig kommer den att skickas tillbaka obehandlad.