Andrahandsuthyrning

Om du inte ska bo i din bostad under en begränsad tid kan du hyra ut den i andra hand. Det krävs dock att du har särskilda skäl till exempel studier på annan ort .

Giltig orsak för andrahandsuthyrning kan exempelvis vara studier, tillfälligt arbete på annan ort eller om du vistas på sjukhus eller annan vårdinrättning. Du har även rätt att upplåta din hyresrätt i andra hand under ett år, vid ett tillfälle, för att provbo under äktenskapsliknande förhållanden med namngiven person.

Tillståndet är alltid tidsbegränsat, normalt högst ett år i taget, och anledningen och tidsperioden måste kunna styrkas med intyg eller liknande. Varje ansökan prövas och måste godkännas av Kirunabostäder. Tillståndet kan förlängas max 3 år efter en ny ansökan om skälet kvarstår, till exempel vid fleråriga studier.

Som hyresgäst hos Kirunabostäder är du ansvarig för lägenheten under andrahandsuthyrningen. Det kan till exempel gälla krav på hyra, störningar eller andra ärenden som har med lägenheten att göra, därför är det viktigt att du upprättar ett hyreskontrakt mellan dig och den som hyr i andra hand. Här hittar du en mall för hyresavtal för andrahandsuthyrning.

En person som hyr i andra hand har ingen rätt att överta ditt kontrakt efter dig, utan lägenheten ska sägas upp enligt gällande regler.

Ansökan

Skriftligt godkännande krävs från Kirunabostäder för att få hyra ut lägenheten i andra hand. Ansökan om andrahandsuthyrning görs på särskild blankett, se nedan. Blanketten finns även att hämta på vår bostadsförmedling. Handläggningstiden är cirka tre (3) veckor från att komplett ansökan lämnats in, det är således viktigt att ansöka i god tid innan den planerade uthyrningen. Kirunabostäder meddelar beslut per brev om ansökan om andrahandsuthyrning är godkänd eller avslagen.

Ansökan beviljas normalt sex (6) månader eller max ett (1) år. Därefter kan du ansöka om förlängning.

Se nedan vilka intyg som ska bifogas ansökan beroende på vilket skäl som ligger till grund för ansökan.

• Tillfälligt arbete/studier på annan ort eller i annat land. Arbetsplatsen eller studieorten ska ligga utanför pendlingsbart avstånd. Arbetsgivarintyg eller studieintyg krävs.

• Särskilda familjeförhållanden. Om du vill provbo i ett parförhållande. För att ansökan ska beviljas får ni inte ha bott tillsammans tidigare, underlag från Skatteverkets folkbokföringsregister bifogas där det framkommer historiska adresser för hyresgästen samt med personen som denne ska provbo med.

• Längre utlandsvistelse (minst fyra månader). Kopia på biljett krävs.

• Ålder eller sjukdom. Du kan ha beaktansvärda skäl om du läggs in på sjukhus eller annat tillfälligt boende på grund av ålder eller sjukdom. Läkarintyg krävs.

• Andra beaktansvärda skäl. Särskilda situationer där du har påtagliga skäl att inte använda lägenheten, men samtidigt skäl att behålla anknytningen till den. Ett exempel kan vara vård av anhörig i dennes hem.